nynw.net
当前位置:首页 >> 已知A=2015x+2016,B=2015x+2017,C=2015x+2015,则多... >>

已知A=2015x+2016,B=2015x+2017,C=2015x+2015,则多...

a²+b²+c²-ab-ac-bc=1/2[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]=1/2[1+4+1]=3

a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac =2x1/2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac) =1/2(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ac) =1/2(a^2-2ab+b^2+b^2-2bc+c^2+a^2-2ac+c^2) =1/2[(a-b)^2+(b-c)^2+(a-c)^2] 把a,b,c的值代入上式得=1/2[(-1)^2+(-1)^2+(-2)^2]=1/2(1+1+4)=3

a和b是x²-x-2016=0的两个实数根吧? 所以a+b=1,ab=-2016, a+2a+3b-2=3(a+b)-2=1, 以上选项都错误。

2015×2016-2014×2017 =2015x(2017-1)-2014x2017 =2015x2017-2015-2014x2017 =(2015-2014)x2017-2015 =1x2017-2015 =2

2016^3 -2016 =2016.(2016^2-1) =2016.(2016-1)(2016+1) =2016x2015x2017 ans : D(2014)

解: x=-2016 |x²+2015x+1|+|x²+2017x-1| =|x²+2015x-2016+2017|+|x²+2017x+2016-2017| =|(x-1)(x+2016)+2017|+|(x+1)(x+2016)-2017| =|0+2017|+|0-2017| =2017+2017 =4034 选C 提示:既然x=-2016,也就是x+2016=0,那么就...

因为 [(2017-x)-(2015-x)]^2=(2017-x)^2+(2015-x)^2-2(2017-x)(2015-x) 则(2017-x)^2+(2015-x)^2= [(2017-x)-(2015-x)]^2+2(2017-x)(2015-x)=2^2+2*2016=4036 (2017-x)的平方+(2015-x)的平方的值为4036.

2017 =2016-1-2015/2017x(2017-2) =2016/解:原式=2016/2017x2 =2016-4032/2017x2015 =2016/2017 =2014又2/2017x2017-2016/2017 分析

先猜猜根,估计是0+1或者1+0 得出 2016或2017 由于二次方程最多有两个根,故就是上述两根

2016x2017一2015x2015 =2016x(2015+2)-2015x2015 =2016x2015+2016x2-2015x2015 =(2016-2015)x2015+4032 =1x2015+4032 =2015+4032 =6047

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com