nynw.net
当前位置:首页 >> 五年级下计算题1000道 >>

五年级下计算题1000道

问百度

大哥你无聊吗?

3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14 12...

班级: 姓名: 一、口算下面各题。(23分) 10-2.65= 0.9×0.08= 528-349= 6+14.4= 24÷0.04= 12.34-2.3= 0÷3.8= 0.77+0.33= 7÷1.4= 67.5+0.25=7.2÷8×4= 5-1.4-1.6= 400÷125÷8= 1.9×4×0.5= 80×0.125= 3× = 6 6= 2 -( + )= ...

9405-2940÷28×21 920-1680÷40÷7 690+47×52-398 148+3328÷64-75 360×24÷32+730 2100-94+48×54 51+(2304-2042)×23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)×27÷25 36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)×80 (528+912)×5-6178 8528÷41×38-904 264+318-8280...

.5×8= 3.6×0.4= 39.68×0= 47.6×1= 4÷0.5= 12÷0.06= 12÷1.2= 3÷30= 0.15×7= 3.2×6+3.2×4= 2.5×4×0.36= 0.2+0.8×0.5= 6.03×1000= 10×0.6= 6.45×0.01= 0.1×0.1= 0.24×0.5= 5.4+3.6= 1.25-0.25= 10.2×4.5= 2.5×6= 9×0.25= 0.125×4= 1.25×8×0.5=...

0.36 × 35 4.3 × 0.28 3. 16 × 0.17 5.1 × 16 2.72 × 2.5 0.37 × 2.4 5.3 × 0.32 9.4 × 2.3 1.75 × 8.5 1.2 × 3.1 4.3 × 0.9 0.32 × 0.26 0.24 × 1.8 32 × 0.14 0.53 × 1.2 3 × 1.5 2.6×25 1.06×30 0.156×15 24×0.9 02×1.7 2.35×84 28×0.63 0.09...

五年级都是脱式计算题1)25%*132+1/4*8 2)32*0.125*25 =1/4*132+1/4*8 =(4+8)*0.125*25 =1/4*(132+8) =(4*25)*(8*0.125) =1/4*140 =100*1 =35 =1000 3)75%*76+25*4+0.75*12 =3/4*76+3/4*12+25*4 =3/4*88+100 =166 4)3200*1/8÷2/5+1270 5)(2/3+4/...

再给你一点,网上多的是五年级数学简便计算练习卷 下面各题怎样算简便就怎样算。 6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89) 4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48) 3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1....

3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14 12...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com