nynw.net
当前位置:首页 >> 当A=2014/2015.B=2015/2016.C=2016/2017.比较A.B.C... >>

当A=2014/2015.B=2015/2016.C=2016/2017.比较A.B.C...

设A=m/n(0<m<n),B=(m+1)/(n+1) 则,B-A=[(m+1)n-m(n+1)]/[n(n+1)] =(n-m)/[n(n+1)]>0 则,B>A 根据以上结论,有:a<b<c

若a=2015分之2014,b=2016分之2015,c=2017分之2016那么请比较a,d,c的大小关系 ∵1/2015>1/2016>1/2017, ∴1-(1/2015)<1-(1/2016)<1-(1/2017), ∴2014/2015<2015/2016<2016/2017, ∴a<b<c. 请采纳,谢谢.

你好 a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc =1/2×(a^2-2ab+b^2+b^2-2bc+c^2+c^2-2ac+a^2) =1/2×[(a-b)²+(b-c)²+(a-c)²] =1/2×(1+1+4) =3

1/a = √2016+√2015 1/b = √2017+√2016 1/c = √2018+√2017 0<1/a<1/b<1/c a>b>c

a²+b²+c²-ab-ac-bc =(a²-ac)+(b²-ab)+(c²-bc) =a(a-c)+b(b-a)+c(c-b) =2015x(2015-2017)+2016x(2016-2015)+2017x(2017-2016) =2017+2016-2015*2 =3

a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac =2x1/2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac) =1/2(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ac) =1/2(a^2-2ab+b^2+b^2-2bc+c^2+a^2-2ac+c^2) =1/2[(a-b)^2+(b-c)^2+(a-c)^2] 把a,b,c的值代入上式得=1/2[(-1)^2+(-1)^2+(-2)^2]=1/2(1+1+4)=3

解: a=(2018×2017-2018)/(2017×2017+2017) =2018×(2017-1)/[2017×(2017+1)] =2018×2016/(2017×2018) =2016/2017 b=(2017×2016-2017)/(2016×2016+2016) =2017×(2016-1)/[2016×(2016+1)] =2017×2015/(2016×2017) =2015/2016 a/b=(2016/2017)/(201...

2016^3 -2016 =2016.(2016^2-1) =2016.(2016-1)(2016+1) =2016x2015x2017 ans : D(2014)

a²+b²+c²-ab-ac-bc=1/2[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]=1/2[1+4+1]=3

a和b是x²-x-2016=0的两个实数根吧? 所以a+b=1,ab=-2016, a+2a+3b-2=3(a+b)-2=1, 以上选项都错误。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com